Tài khoản: 340.5211.000.139 – tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Agribank , chi nhánh huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
Mã ngân hàng: 34204001